تنها زندانی ایرانی در تاجیکستان با پیگیری سفیر ایران عفو و آزاد شد.

تنها زندانی ایرانی در تاجیکستان با پیگیری سفیر ایران عفو و آزاد شد.


آزادی تنها زندانی ایرانی در تاجیکستان