شرکت صنعتی تولید ابزار آروا بزرگ ترین کارخانه تولید ابزارآلات را با حضور مدیران و کارکنان خود افتتاح کرد.

شرکت صنعتی تولید ابزار آروا بزرگ ترین کارخانه تولید ابزارآلات را با حضور مدیران و کارکنان خود افتتاح کرد.


آروا، پدر صنعت ابزار ایران