آنی آرنو دیروز از سوی کمیته ادبی نوبل هفدهمین نویسنده زنی شد که موفق به کسب این جایزه ادبی می‌شود.

آنی آرنو دیروز از سوی کمیته ادبی نوبل هفدهمین نویسنده زنی شد که موفق به کسب این جایزه ادبی می‌شود.


آرنو: برای پیشینه کارگری با تحقیر نهادهای ادبی فرانسه بالا آمدم