سود نقدی که از سوی آرامکوی سعودی به سهامداران پرداخت می‌شود، امسال افزایش یافته و قابل قیاس با هیچ شرکت دیگری نخواهد بود.

سود نقدی که از سوی آرامکوی سعودی به سهامداران پرداخت می‌شود، امسال افزایش یافته و قابل قیاس با هیچ شرکت دیگری نخواهد بود.


آرامکو در پرداخت سود بی‌رقیب شد