نیروهای مسلح سودان با تمدید آتش بس ۷۲ ساعت اضافی دیگر با گروه نظامی واکنش سریع موافقت کرد .

نیروهای مسلح سودان با تمدید آتش بس ۷۲ ساعت اضافی دیگر با گروه نظامی واکنش سریع موافقت کرد .


آرامش در خارطوم با آتش بس ۷۲ ساعته دیگر