سخنگوی وزارت امورخارجه: آخرین جزئیات گفتگوها در خصوص حادثه سفارت آذربایجان آخرین جزئیات گفتگوها در خصوص حادثه سفارت آذربایجان از زبان کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۷ MB

سخنگوی وزارت امورخارجه:

آخرین جزئیات گفتگوها در خصوص حادثه سفارت آذربایجان

آخرین جزئیات گفتگوها در خصوص حادثه سفارت آذربایجان

آخرین جزئیات گفتگوها در خصوص حادثه سفارت آذربایجان از زبان کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۷ MB


آخرین جزئیات گفتگوها در خصوص حادثه سفارت آذربایجان