مشاور رئیس سازمان دامپزشکی گفت: با توجه به آغاز فصل گرما و فعالیت کنه ها، افراد از مصرف جگر خام و آبدار پرهیز کنند.

مشاور رئیس سازمان دامپزشکی گفت: با توجه به آغاز فصل گرما و فعالیت کنه ها، افراد از مصرف جگر خام و آبدار پرهیز کنند.


آخرین جزئیات تب کریمه کنگو در کشور