انبار و کارگاه یک هزار و ۵۰۰ متر مربعی مواد شیمیایی در جنوب تهران در آتش سوخت.

انبار و کارگاه یک هزار و ۵۰۰ متر مربعی مواد شیمیایی در جنوب تهران در آتش سوخت.


آتش‌سوزی انبار و کارگاه مواد شیمیایی در جنوب تهران