کاشان – آئین تعزیه خوانی حضرت علی بن باقر (ع) در جوار حرم آن حضرت در مشهد اردهال کاشان در عصر سومین جمعه از مهرماه موسوم به جمعه نشلجی ها برگزار شد….

کاشان – آئین تعزیه خوانی حضرت علی بن باقر (ع) در جوار حرم آن حضرت در مشهد اردهال کاشان در عصر سومین جمعه از مهرماه موسوم به جمعه نشلجی ها برگزار شد.


آئین تعزیه خوانی حضرت علی بن باقر (ع) در جوار حرم آن حضرت