بایگانی‌های خلیل دردمند - هشت صبح
عملکرد ضعیف وزارت خارجه درباره آزادی حاجی در بند 12 شهریور 1401
دفاع عجیب یک خبرگزاری از عملکرد ضعیف دستگاه دیپلماسی

عملکرد ضعیف وزارت خارجه درباره آزادی حاجی در بند

هشت صبح:اسماعیل تقدسی- بعد از بازداشت خلیل دردمند توسط نیروهای امنیتی عربستان در چندماه گذشته انتقادات فراوانی به عملکرد دستگاه سیاست خارجی به عنوان متولی اصلی پیگیری وضعیت این حاجی دربند وجود داشته است. خبرگزارش فارس امروز اما در گزارشی روات متفاوتی از عملکرد وزارت خارجه در پرونده این حاجی دربند منتشر کرده که متن کامل […]