SSGEOS یک حساب کاربری اینستاگرام است که به طور منظم دریافت‌ها و تفسیرهای هوگربیتس را از کیهان و اثراتی که او ادعا می‌کند بر فعالیت لرزه‌ای زمین می‌گذارند ، ارائه می دهد.

SSGEOS یک حساب کاربری اینستاگرام است که به طور منظم دریافت‌ها و تفسیرهای هوگربیتس را از کیهان و اثراتی که او ادعا می‌کند بر فعالیت لرزه‌ای زمین می‌گذارند ، ارائه می دهد.


۹ و ۱۰ اردیبهشت گذشت و زلزله نیامد/ پیشگوی هلندی باز هم دروغگو شد!