سخنگوی اقتصادی دولت: ۸۰/۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ۸۰/۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده و نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشتیم. دریافت ۱۱ MB

سخنگوی اقتصادی دولت:

۸۰/۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است

۸۰/۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است

خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ۸۰/۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده و نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشتیم.

دریافت ۱۱ MB


۸۰/۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است