این فقط یک عکس نیست، بخشی از تاریخ است: “شهید احمد کاظمی” که خاک نبرد بر سر و رویش نشسته است تا مبادا خاک ایران خانه بدکرداران شود. سوم خرداد، سالروز آزادی خاک خرمشهر ایران خجسته باد و یاد شهیدان فرخنده!

این فقط یک عکس نیست، بخشی از تاریخ است: "شهید احمد کاظمی" که خاک نبرد بر سر و رویش نشسته است تا مبادا خاک ایران خانه بدکرداران شود. سوم خرداد، سالروز آزادی خاک خرمشهر ایران خجسته باد و یاد شهیدان فرخنده!


یک عکس و یک دنیا حرف : خاک…