آلمان در ماه جاری میلادی در تعداد جرایم دارای انگیزه سیاسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رکورد زد اما تعداد جرایم یهودستیزانه ۱۳ درصد کاهش یافت.

آلمان در ماه جاری میلادی در تعداد جرایم دارای انگیزه سیاسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رکورد زد اما تعداد جرایم یهودستیزانه ۱۳ درصد کاهش یافت.


یک ایرانی، متهم به تلاش برای حمله به عبادتگاه یهودیان آلمان