وحیدی وزیر کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور گفت: راه اصلی عبور از بحران انرژی، صرفه جویی و تغییر شیوه مصرف است.

وحیدی وزیر کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور گفت: راه اصلی عبور از بحران انرژی، صرفه جویی و تغییر شیوه مصرف است.


گلایه وزیر کشور در خصوص مصرف بی رویه گاز