سخنگوی وزارت امور خارجه فرا رسیدن رسیدن زادروز حضرت عیسی ( ع) را به مسیحیان جهان و ایران تبریک گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرا رسیدن رسیدن زادروز حضرت عیسی ( ع) را به مسیحیان جهان و ایران تبریک گفت.


کنعانی زادروز حضرت عیسی (ع) را به مسیحیان جهان و ایران تبریک گفت