در روزهای عادی در شهر بجنورد ۲۰ و در استان ۴۰ تن گوشت مرغ روزانه توزیع می شد که هم اکنون این میزان به نصف رسیده است.

در روزهای عادی در شهر بجنورد ۲۰ و در استان ۴۰ تن گوشت مرغ روزانه توزیع می شد که هم اکنون این میزان به نصف رسیده است.


کمبود گوشت مرغ در خراسان شمالی/ توزیع مرغ نصف شد