افسردگی فصلی نوعی از اختلالات خلقی است که اغلب در پاییز و زمستان شروع می شود.

افسردگی فصلی نوعی از اختلالات خلقی است که اغلب در پاییز و زمستان شروع می شود.


چگونه بدانیم دچار افسردگی پاییزی شده ایم