سانائه سوچیدا که به دلیل بازیگری در نقش هوسانیانگ در سریال جنگجویان کوهستان یا لیانگ شانپو محبوبیت خاصی در میان ایرانیان پیدا کرده بود.

سانائه سوچیدا که به دلیل بازیگری در نقش هوسانیانگ در سریال جنگجویان کوهستان یا لیانگ شانپو محبوبیت خاصی در میان ایرانیان پیدا کرده بود.


چهره جوان مانده هوسانیانگ سریال لیانگ شانپو در ۷۳ سالگی (عکس)