به ۷۰۰ هزار معلم، ۱۰۶ هزار مدیر مدرسه، استادان و مدرسان بیش از ۵۰ دانشکده علوم تربیتی و صدها کارشناس و صاحب‌نظر و متفکر تعلیم و تربیت اعتماد کنید.

به ۷۰۰ هزار معلم، ۱۰۶ هزار مدیر مدرسه، استادان و مدرسان بیش از ۵۰ دانشکده علوم تربیتی و صدها کارشناس و صاحب‌نظر و متفکر تعلیم و تربیت اعتماد کنید.


چالش حکمرانیِ آموزش و پرورش + توصیه به رییس جمهور