رئیس مجلس شورای اسلامی: پیروی از حاج قاسم یعنی عمل به منطق مدیریتی او قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیروی از حاج قاسم به معنای گذاشتن قاب عکس ایشان روی طاقچه نیست پیروی از شهید سلیمانی یعنی عمل به منطق مدیرتی و اصول زندگی فردی و اجتماعی ایشان. دریافت ۲۵ MB

رئیس مجلس شورای اسلامی:

پیروی از حاج قاسم یعنی عمل به منطق مدیریتی او

پیروی از حاج قاسم یعنی عمل به منطق مدیریتی او

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیروی از حاج قاسم به معنای گذاشتن قاب عکس ایشان روی طاقچه نیست پیروی از شهید سلیمانی یعنی عمل به منطق مدیرتی و اصول زندگی فردی و اجتماعی ایشان.

دریافت ۲۵ MB


پیروی از حاج قاسم یعنی عمل به منطق مدیریتی او