وزیر امور خارجه کشورمان: «پمپئو» عنصر تاریخ مصرف گذشته ایالت متحده آمریکاست پمپئو عنصر تاریخ مصرف گذشته ایالت متحده آمریکاست و با جمعی تاریخ مصرف گذشته دیگر که به امنیت و آسایش هموطنان خودشان خیانت کردند و مسئول ترور و قتل ۱۷ هزار ایرانی هستند نشسته اند. دریافت ۵ MB

وزیر امور خارجه کشورمان:

«پمپئو» عنصر تاریخ مصرف گذشته ایالت متحده آمریکاست

«پمپئو» عنصر تاریخ مصرف گذشته ایالت متحده آمریکاست

پمپئو عنصر تاریخ مصرف گذشته ایالت متحده آمریکاست و با جمعی تاریخ مصرف گذشته دیگر که به امنیت و آسایش هموطنان خودشان خیانت کردند و مسئول ترور و قتل ۱۷ هزار ایرانی هستند نشسته اند.

دریافت ۵ MB


«پمپئو» عنصر تاریخ مصرف گذشته ایالت متحده آمریکاست