به این سفره خانه قبلا اخطار پلمب به دلیل عدم رعایت قانون عفاف و حجاب داده شده بود اما در گشت های نامحسوس، عدم رعایت حجاب از سوی مشتریان مشاهده شد.

به این سفره خانه قبلا اخطار پلمب به دلیل عدم رعایت قانون عفاف و حجاب داده شده بود اما در گشت های نامحسوس، عدم رعایت حجاب از سوی مشتریان مشاهده شد.


پلیس: پلمب یک سفره خانه در شهرری/ مشاهده بی حجابی توسط گشت های نامحسوس