در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ آمار مربوط به وقوع “قتل” یک درصد افزایش پیدا کرده است که این موضوع نگران‌کننده نیست البته نکته مهم این است که اکثر پرونده‌های مربوط به قتل کشف می‌شوند.

در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ آمار مربوط به وقوع "قتل" یک درصد افزایش پیدا کرده است که این موضوع نگران‌کننده نیست البته نکته مهم این است که اکثر پرونده‌های مربوط به قتل کشف می‌شوند.


پلیس: افزایش موارد قتل در کشور