به گفته یک استاد دانشگاه اگر گروهی بخواهد در رشد جدید بورس شروع به حرکت کند قطعا شاخص‌سازها و صنایع بزرگ هستند و بعد از آن صنایع کوچک‌تر مورد توجه قرار خواهند گرفت.

به گفته یک استاد دانشگاه اگر گروهی بخواهد در رشد جدید بورس شروع به حرکت کند قطعا شاخص‌سازها و صنایع بزرگ هستند و بعد از آن صنایع کوچک‌تر مورد توجه قرار خواهند گرفت.


پس از اصلاح بازار کدام گروه ها رشد خواهند کرد؟