این پرنده کوچک که مثل توپ برفی می‌ماند و انگار ترکیبی از فانتزی، کارتون و هوش مصنوعی است، «Shima Enaga» نام دارد و پرنده بومی کشور ژاپن است.

این پرنده کوچک که مثل توپ برفی می‌ماند و انگار ترکیبی از فانتزی، کارتون و هوش مصنوعی است، «Shima Enaga» نام دارد و پرنده بومی کشور ژاپن است.


پرنده بومی ژاپن؛ گلوله برفی (عکس)