معاون حقوقی رئیس‌جمهور از طیف سیاسی که حدود ۳۲ سال دولت را در اختیار داشته، پرسید که چرا حتی یکبار مطابق قانون اساسی و قانون عادی تقاضای برگزاری همه‌پرسی از طریق مجلس شورای اسلامی را نکرده است؟

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از طیف سیاسی که حدود ۳۲ سال دولت را در اختیار داشته، پرسید که چرا حتی یکبار مطابق قانون اساسی و قانون عادی تقاضای برگزاری همه‌پرسی از طریق مجلس شورای اسلامی را نکرده است؟


پرسش معاون رئیس‌جمهور از مدعیان برگزاری رفراندوم