نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، پس از شنیدن دلایل و توضیحات نمایندگان متقاضی استیضاح و همچنین توضیحات و دفاع وزیر مربوطه از عملکرد خود در این وزارتخانه با استیضاح فاطمی امین موافقت کردند و بدین ترتیب، صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابینه دولت سیزدهم باید منتظر سرپرست یا وزیر جدید باشد.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، پس از شنیدن دلایل و توضیحات نمایندگان متقاضی استیضاح و همچنین توضیحات و دفاع وزیر مربوطه از عملکرد خود در این وزارتخانه با استیضاح فاطمی امین موافقت کردند و بدین ترتیب، صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابینه دولت سیزدهم باید منتظر سرپرست یا وزیر جدید باشد.


پایان کار فاطمی امین در وزارت صمت / استیضاح وزیر رای آورد