بندرعباس – مدیرکل شیلات هرمزگان از پایان دریابست در آبهای استان هرمزگان از پانزدهم مهرماه سال جاری خبر داد.

بندرعباس – مدیرکل شیلات هرمزگان از پایان دریابست در آبهای استان هرمزگان از پانزدهم مهرماه سال جاری خبر داد.


پایان دریابست در آبهای هرمزگان