ایلام-فرمانده انتظامی ایلام با اشاره به اینکه ولایت مداری شاکله اصلی پلیس است، گفت: مجموعه انتظامی در مسیر تراز اسلامی حرکت می کند.

ایلام-فرمانده انتظامی ایلام با اشاره به اینکه ولایت مداری شاکله اصلی پلیس است، گفت: مجموعه انتظامی در مسیر تراز اسلامی حرکت می کند.


ولایت مداری شاکله اصلی پلیس است