نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران اجتماعی روزنامه شرق و هم میهن، در جریان حوادث بعد از مرگ مهسا امینی در پاییز ۱۴۰۱ بازداشت شدند.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران اجتماعی روزنامه شرق و هم میهن، در جریان حوادث بعد از مرگ مهسا امینی در پاییز ۱۴۰۱ بازداشت شدند.


وقت دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی تعیین شد