ناوهای چین و روسیه صبح امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ به منطقه عمومی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی وارد شدند.

ناوهای چین و روسیه صبح امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ به منطقه عمومی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی وارد شدند.


ورود ناوهای چین و روسیه به منطقه رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی