همچنین ۶۴ درصد متقاضیان کودک زیر ۲ سال می‌خواهند که طبیعتا تعداد این کودکان بسیار محدود است. ۲۸ درصد نیز متقاضی کودکان ۳ تا ۶ سال هستند و تنها ۸درصد متقاضی کودکان بالای ۶ سال‌اند که البته نسبت به سال گذشته یک درصد رشد داشته است.

همچنین ۶۴ درصد متقاضیان کودک زیر ۲ سال می‌خواهند که طبیعتا تعداد این کودکان بسیار محدود است. ۲۸ درصد نیز متقاضی کودکان ۳ تا ۶ سال هستند و تنها ۸درصد متقاضی کودکان بالای ۶ سال‌اند که البته نسبت به سال گذشته یک درصد رشد داشته است.


واگذاری ۲۳۰۰ کودک برای فرزندخواندگی در سال گذشته /۵۶ درصد متقاضیان، خواستار کودک دختر