کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: اگر آمریکا و سایر کشورهای غربی موفق به حذف ایران از کمیسیون زن شوند عملا یک بدعت را پایه گذاری کرده و حق رای آزادانه کشورهای عضو را زیر سوال می‌برند.

کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: اگر آمریکا و سایر کشورهای غربی موفق به حذف ایران از کمیسیون زن شوند عملا یک بدعت را پایه گذاری کرده و حق رای آزادانه کشورهای عضو را زیر سوال می‌برند.


واکنش کنعانی به اقدام آمریکا برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن