واکنش کنعانی به احضار سفیر ایران به وزارت خارجه آذربایجان کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پرواز انجام شده در مرز ایران و آذربایجان یک پرواز عادی بوده و در چهارچوپ پایش مرزهای ایران و با فاصله مناسب از مرز انجام شده است. دریافت ۳ MB

واکنش کنعانی به احضار سفیر ایران به وزارت خارجه آذربایجان

واکنش کنعانی به احضار سفیر ایران به وزارت خارجه آذربایجان

کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پرواز انجام شده در مرز ایران و آذربایجان یک پرواز عادی بوده و در چهارچوپ پایش مرزهای ایران و با فاصله مناسب از مرز انجام شده است.

دریافت ۳ MB


واکنش کنعانی به احضار سفیر ایران به وزارت خارجه آذربایجان