دست ندادن ورزشکار اوکراینی با ورزشکار ایرانی دست مایه کارتونیستی شد تا این طرح را قلمی کند.

%content%


واکنش کارتونیست به دست ندادن ورزشکار اوکراینی