وی عنوان کرد: اگر یک مورد هم بود، بگویید که من پیگیری کنم. چنین چیزی نبوده است.

وی عنوان کرد: اگر یک مورد هم بود، بگویید که من پیگیری کنم. چنین چیزی نبوده است.


واکنش فاطمی‌امین به ادعای نماینده تبریز درباره تحویل خودرو به نمایندگان