واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به اظهارات ضدایرانی سناتور فرانسوی کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: مقامات غربی باید بدانند با کشوری مقتدر و صاحب نقش در منطقه وجهان دارند صحبت می‌کنند و باید در محاسباتشان به اقتدار ایران و منافع خودشان توجه داشته باشند. دریافت ۲ MB

واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به اظهارات ضدایرانی سناتور فرانسوی

واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به اظهارات ضدایرانی سناتور فرانسوی

کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: مقامات غربی باید بدانند با کشوری مقتدر و صاحب نقش در منطقه وجهان دارند صحبت می‌کنند و باید در محاسباتشان به اقتدار ایران و منافع خودشان توجه داشته باشند.

دریافت ۲ MB


واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به اظهارات ضدایرانی سناتور فرانسوی