رئیس جمهور در مراسم سی و هشتمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: واژگان بازنشستگی و فارغ‌التحصیلی در ادبیات اداری کشور باید تغییر یابند.

رئیس جمهور در مراسم سی و هشتمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: واژگان بازنشستگی و فارغ‌التحصیلی در ادبیات اداری کشور باید تغییر یابند.


واژگان بازنشستگی و فارغ‌التحصیلی باید تغییر یابند