معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مورد مقاوم سازی پل های سواره رو پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مورد مقاوم سازی پل های سواره رو پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.


هیچ پلی در تهران نیاز به جمع آوری ندارد