کنعانی: هیاهوی رسانه‌ای رژیم آمریکا در مورد ایران تلاشی بی‌حاصل است سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: هیاهوی رسانه‌ای رژیم آمریکا و چند کشور اروپایی در مورد ایران تلاشی بی‌حاصل است. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: هیاهوی رسانه‌ای رژیم آمریکا و چند کشور اروپایی در مورد ایران، تلاشی بی […]

کنعانی:

هیاهوی رسانه‌ای رژیم آمریکا در مورد ایران تلاشی بی‌حاصل است

هیاهوی رسانه‌ای رژیم آمریکا در مورد ایران تلاشی بی‌حاصل است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: هیاهوی رسانه‌ای رژیم آمریکا و چند کشور اروپایی در مورد ایران تلاشی بی‌حاصل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: هیاهوی رسانه‌ای رژیم آمریکا و چند کشور اروپایی در مورد ایران، تلاشی بی حاصل در مسیر ایران‌هراسی و موجه ساختن اقدامات غیرقانونی و ضد حقوق بشری آنان علیه ملت ایران است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: بحران سازی بیرونی و فرافکنی، تاکتیک نخ نمای غرب و رژیم آپارتاید صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی خود در میان موج‌های مکرر اعتراضات و اعتصابات مردمی است، به ویژه آنکه در عرصه بین‌المللی نیز با چالش‌های سختی مواجه‌اند.


هیاهوی رسانه‌ای رژیم آمریکا در مورد ایران تلاشی بی‌حاصل است