آق قلا- پنجمین هفته از رقابت های کورس اسبدوانی پاییزه شهرستان آق قلا در هفت دور هزار و هزار و ۵۵۰ متر برگزار شد.

آق قلا- پنجمین هفته از رقابت های کورس اسبدوانی پاییزه شهرستان آق قلا در هفت دور هزار و هزار و ۵۵۰ متر برگزار شد.


هفته پنجم سوارکاری پاییزه آق قلا برگزار شد