در روزهای اخیر آگهی فروش حواله خودروها در سایت‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ اقدامی که غیرقانونی است و بارها تاکید شده انتقال امتیاز و فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی ممنوع است.

در روزهای اخیر آگهی فروش حواله خودروها در سایت‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ اقدامی که غیرقانونی است و بارها تاکید شده انتقال امتیاز و فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی ممنوع است.


هشدار به خریداران حواله خودروهای طرح یکپارچه