رئیس جمهور: هر ده روز یک زن توسط پلیس آمریکا کشته می‌شود حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور گفت:به طور متوسط هر ده روز یک زن به وسیله پلیس آمریکا کشته می‌شوند؛ کشوری که رکورد دار زندانی زن در دنیا است می‌خواهد مدعی زندگی زن در دنیا باشد. دریافت ۷ MB

رئیس جمهور:

هر ده روز یک زن توسط پلیس آمریکا کشته می‌شود

 هر ده روز یک زن توسط پلیس آمریکا کشته می‌شود

حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور گفت:به طور متوسط هر ده روز یک زن به وسیله پلیس آمریکا کشته می‌شوند؛ کشوری که رکورد دار زندانی زن در دنیا است می‌خواهد مدعی زندگی زن در دنیا باشد.

دریافت ۷ MB


هر ده روز یک زن توسط پلیس آمریکا کشته می‌شود