– ایالت نیویورک در آمریکا سه اثر باستانی یمن را پس از توقیف به این کشور مسترد می‌کند.

– ایالت نیویورک در آمریکا سه اثر باستانی یمن را پس از توقیف به این کشور مسترد می‌کند.


نیویورک سه اثر باستانی یمن را پس می‌دهد