کرج- امام جمعه کرج با بیان اینکه نیروی انتظامی نقش اساسی در برقراری امنیت در کشور دارد، گفت: دشمنان نظام اسلامی به امنیت ما طمع دارند.

کرج- امام جمعه کرج با بیان اینکه نیروی انتظامی نقش اساسی در برقراری امنیت در کشور دارد، گفت: دشمنان نظام اسلامی به امنیت ما طمع دارند.


نیروی انتظامی نقش اساسی در برقراری امنیت در کشور دارد