محققان کشورمان به این نتیجه رسیده اند که بچه‌های ایرانی حتی از همان موقع که به دنیا می‌آیند هم چاق‌ هستند.

محققان کشورمان به این نتیجه رسیده اند که بچه‌های ایرانی حتی از همان موقع که به دنیا می‌آیند هم چاق‌ هستند.


نوزادان ایرانی چاق به دنیا می‌آیند