آن‌که در صنف و شهر هم جایگاه و پایگاه ندارد باید که بلغزد و چه بسا اصلا برای همین به مجلس رفته باشد!

آن‌که در صنف و شهر هم جایگاه و پایگاه ندارد باید که بلغزد و چه بسا اصلا برای همین به مجلس رفته باشد!


نمایندگان ارزان؛ مشتری خودرو رانتی و گران!/ کسی بودن یا خسی بودن؟