به طور قطع اگر طی دو تا سه هفته اخیر شاهد انجام اقدامات جدی در این رابطه نباشیم مسائل را به صورت مکتوب خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال خواهیم کرد زیرا نگرانی جدی در رابطه با سلامت مردم داریم.

به طور قطع اگر طی دو تا سه هفته اخیر شاهد انجام اقدامات جدی در این رابطه نباشیم مسائل را به صورت مکتوب خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال خواهیم کرد زیرا نگرانی جدی در رابطه با سلامت مردم داریم.


نماینده مجلس: ذخیره استراتژیک دارویی بسیار پایین است/ با نبود بسیاری از داروها مواجه هستیم