“در شهر کاشان ۹۰۰ کارخانه و شرکت وجود دارد …”

"در شهر کاشان ۹۰۰ کارخانه و شرکت وجود دارد …"


نماینده مجلس : خودکشی ۶۰ جوان کهگیلویه و بویراحمد در ۳ سال به دلیل فقر و بیکاری / چهره دختران ۱۴ ساله همچون زنان ۶۰ ساله است